Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Đại học Xi’an Jiaotong-Liverpool (XJTLU)

Suzhou Shi, Jiangsu Sheng, Trung Quốc

Khóa học

119 courses found
Filter courses
BEng Urban Planning
Cử nhân Đại học
Full-time
4 years
IBSS MBA
Thạc sĩ
Full-time
18 months
BA Accounting
Cử nhân Đại học
Full-time
3 years
BSC Actuarial Science
Cử nhân Đại học
Full-time
3 years
BSC Applied Chemistry
Cử nhân Đại học
Full-time
3 years
BA English Studies
Cử nhân Đại học
Full-time
4 years
BSc Applied Statistics
Cử nhân Đại học
Full-time
4 years
BEng Architecture
Cử nhân Đại học
Full-time
4 years
BSc Bioinformatics
Cử nhân Đại học
Full-time
4 years