Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Đại học Xi’an Jiaotong-Liverpool (XJTLU)

Suzhou Shi, Jiangsu Sheng, Trung Quốc

Khóa học

17 courses found
Filter courses
BEng Urban Planning
Cử nhân Đại học
Full-time
4 years
BEng Architecture
Cử nhân Đại học
Full-time
4 years
BEng Industrial Design
Cử nhân Đại học
Full-time
4 years
MSc Urban Planning
Thạc sĩ
Full-time
18 months
PhD Architecture
Tiến sĩ (PhD)
Full-time
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
PhD Industrial Design
Tiến sĩ (PhD)
Full-time
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
PhD Urban Planning and Design
Tiến sĩ (PhD)
Full-time
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng