Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Đại học Xi’an Jiaotong-Liverpool (XJTLU)

Suzhou Shi, Jiangsu Sheng, Trung Quốc

Khóa học

12 courses found
Filter courses
BA Accounting
Cử nhân Đại học
Full-time
3 years
BSc Economics
Cử nhân Đại học
Full-time
4 years
BA English and Finance
Cử nhân Đại học
Full-time
4 years
MSc Finance
Thạc sĩ
Full-time
18 months