MB, BCh, BAO (Hons) in Medicine

University College Dublin
Dublin, Ireland
Chứng chỉ
Cử nhân Đại học
Các hình thức học tập
Full-time
Thời gian học
6 years
Kỳ nhập học
Tháng 9
Total tuition fee (local)
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Total tuition fee (foreign)
₫ 7,562,078,052

Chia sẻ