Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Đại học Xi’an Jiaotong-Liverpool (XJTLU)

Suzhou Shi, Jiangsu Sheng, Trung Quốc

Khóa học

10 courses found
Filter courses
BA Digital Media Arts
Cử nhân Đại học
Full-time
4 years
BA Filmmaking
Cử nhân Đại học
Full-time
4 years
BA TV Production
Cử nhân Đại học
Full-time
4 years
MSc Social Computing
Thạc sĩ
Full-time
18 months