Bachelor of Arts (Honours) in Creative Arts and Culture and Bachelor of Education (Honours) (Visual Arts)

The Education University of Hong Kong
Hong Kong
Chứng chỉ
Cử nhân Đại học
Các hình thức học tập
Full-time
Thời gian học
5 years
Kỳ nhập học
Tháng 9
Total tuition fee (local)
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Total tuition fee (foreign)
₫ 417,699,672

Chia sẻ