Foundation (Science Biology/Health Science)

Management & Science University (MSU)
Malaysia
Chứng chỉ
Dự bị
Các hình thức học tập
Full-time
Thời gian học
1 year
Kỳ nhập học
Tháng 2 Tháng 7 Tháng 9
Total tuition fee (local)
₫ 95,403,005
Total tuition fee (foreign)
₫ 113,136,740

Chia sẻ