Bachelor in Education (Physical education and Health)

Management & Science University (MSU)
Malaysia
Chứng chỉ
Cử nhân Đại học
Các hình thức học tập
Full-time
Thời gian học
3 years
Kỳ nhập học
Tháng 2 Tháng 7 Tháng 9
Total tuition fee (local)
₫ 257,588,113
Total tuition fee (foreign)
₫ 359,697,387

Chia sẻ