Bachelor of Education (Hons) - TESL

Management & Science University (MSU)
Malaysia
Chứng chỉ
Cử nhân Đại học
Các hình thức học tập
Full-time
Thời gian học
3 years
Kỳ nhập học
Tháng 2 Tháng 7 Tháng 9
Total tuition fee (local)
₫ 225,600,046
Total tuition fee (foreign)
₫ 384,193,512

Chia sẻ